Inner Child Therapie

« terug

Inner Child Therapie

Inner Child Therapie maakt het mogelijk op een respectvolle en veilige wijze te werken met (traumatische) ervaringen uit de kindertijd, van baby tot puber/adolescent. Deze ervaringen kunnen ertoe leiden dat een kind allerlei overlevings- en copingstrategieën aanleert, die men in zijn volwassen leven met zich meedraagt. Deze (automatische)strategieën kunnen onder bepaalde omstandigheden (men spreekt dan van 'triggers')weer geactiveerd worden. Kenmerkend voor deze 'triggers' is dat ze een heftige lichamelijke reactie oproepen en vaak uit het niets lijken te komen. Men spreekt dan van het innerlijk Kind dat reageert op de oude, vertrouwde manier. De volwassene wordt hierdoor geblokkeerd en beperkt en het is niet eenvoudig dit patroon zomaar te doorbreken. Met name in relaties kan dit problemen opleveren. Inner Child Therapie ondersteunt de cliënt bij het onderzoeken van de overtuigingen en gedragspatronen die men heeft ontwikkeld. Bovendien leert de cliënt vanuit de volwassene die men nu is het innerlijke Kind te ondersteunen en emoties die voor het kind ondraaglijk leken te kunnen hanteren. Hierdoor kunnen de oude onverwerkte emoties een plek krijgen. De geschiedenis verandert niet, maar de beleving ervan wel: er ontstaat ruimte voor anders denken en handelen. Binnen de Inner Child Therapie wordt gebruik gemaakt van technieken en inzichten uit de hypnotherapie en de Transactionele Analyse van Eric Berne. Berne onderscheidt drie innerlijke 'zijnstoestanden': Kind, Volwassene en Ouder. Hiermee bedoelt hij dat mensen als het ware innerlijke gesprekken voeren vanuit verschillende posities en ook als zodanig reageren op hun omgeving. Zo staan de posities Kind en Ouder voor onze verinnerlijkte ervaringen als kind en die met onze ouders of andere belangrijke volwassenen. Het Kind in ons kijkt naar de wereld door de bril van zijn ervaringen en overtuigingen (bijv. "ik kan het niet goed doen"). De Ouder kan daarbij zowel kritisch als ondersteunend zijn ("Goed zo!", "Jij doet ook nooit iets goed"). De Volwassene is degene die afstand kan nemen en een centrale rol speelt in de Inner Child Therapie: hij/zij kan het Kind ondersteunen. De Opleiding Inner Child Therapie die ik heb gevolgd bij BGL & Partners is een verdiepingstraject en vervolg op de 3-jarige Beroepsopleiding Integratieve Psychotherapie. Hierin worden verschillende therapeutische en psychologische benaderingen met elkaar verbonden, zodat het integratieve karakter wordt benadrukt: Inner Child Therapie bevat zoals gezegd elementen uit de hypnotherapie en de transactionele analyse, maar ook uit de regressietherapie, contextuele therapie, ontwikkelingspsychologie en interpersoonlijke neurobiologie. Daarnaast blijf ik mij bij- en nascholen op het gebied van de Inner Child Therapie door middel van het volgen van masterclasses bij Trisha Caetano, pionier van de Inner Child Integration Therapy in de VS.